Міністерство інформаційної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДАРТ
від _ № 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного агентства розвитку туризму України на 2020 – 2021 роки

2

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційну програму Державного агентства розвитку туризму України на 2020-2021 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України „Про запобігання корупції” (далі – Закон), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22.01.2018 за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендації щодо підготовки прав органів влади, затвердженим рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – Методичні рекомендації), відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28.12.20148 за № 1718/29848 (далі – Методологія).
Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті ДАРТ та в усіх сферах його діяльності. Відповідно до Положення про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1162, Державне агентство розвитку туризму України (далі – ДАРТ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
туризму та курортів).
ДАРТ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3

Загальна відомча політика ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції грунтується на:
- верховенстві права;
- забезпечення дотримання прав та свобод людини;
- ефективного та законного використання бюджетних коштів;
- доброчесності на державній службі;
- формуванні негативного ставлення до корупції;
- ефективного використання людських ресурсів;
- постійного підвищення професійної кваліфікації працівників;
- партнерства з інститутами громадського суспільства, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.
Основними критеріями для формування і реалізації загальної відомчої політики ДАРТ щодо запобігання та протидії корупції є:
- відповідність запланованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно–правовим актам;
- безпосередня участь керівництва та працівників ДАРТ у формуванні і реалізації антикорупційних заходів;
- постійний моніторинг ефективності здійснюваних антикорупційних заходів;
ДАРТ з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДАРТ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, зокрема, тих, що наведені в таблиці:
№ Заходи Термін Відповідальні за
виконання
1. Контролювання дотримання працівниками апарату ДАРТ вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу Постійно Голова, Перший заступник Голови, керівники структурних підрозділів
2. Забезпечення якісного добору
кадрів на засадах прозорого та Постійно Голова, Перший
заступник Голови, Головний спеціаліст

4

неупередженого конкурсного відбору з питань управління персоналом
3. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на посади в апараті ДАРТ, на підприємствах, в установах та організаціях сфери
управління ДАРТ Постійно Головний спеціаліст з питань управління персоналом
4. Ознайомлення осіб, які претендують на посади в апараті ДАРТ, з вимогами та обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби відповідно до Законів України „Про державну
службу” та „Про запобігання корупції” Постійно Головний спеціаліст з питань управління персоналом
5. Проведення організаційних заходів з підготовки до чергового
етапу декларування в апараті ДАРТ Грудень-січень
2020-2021
років Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
6. Забезпечення перевірки фактів подання декларацій та направлення відповідних повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
7. Контролювання подання декларацій працівниками апарату ДАРТ, керівниками та заступниками керівників підприємств, установ та організацій сфери управління
ДАРТ Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
8. Розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників апарату ДАРТ, підприємств, установ та організацій сфери управління ДАРТ до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією
правопорушень У разі надходження повідомлень Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

5

9. Проведення серед працівників ДАРТ роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
10. Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються ДАРТ, з метою виявлення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або
пов’язаних із корупцією правопорушень За необхідності Перший заступник Голови,
Головний спеціаліст з питань запобігання корупції,
Головний спеціаліст з юридичних питань
11. Залучення Головного спеціаліста з питань запобігання корупції
до проведення службових розслідувань (перевірок) на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління ДАРТ за виявленими фактами порушення вимог
антикорупційного законодавства За необхідності Голова, Перший заступник Голови
12. Вживання заходів щодо недопущення виникнення, виявлення та врегулювання
конфлікту інтересів Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
13. Підготовка звіту про виконання Антикорупційної програми Щорічно до 01 березня Головний спеціаліст
з питань запобігання корупції

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси


З метою виявлення ризиків корупційних процесів, що можуть мати місце під час здійснення посадовими особами своїх повноважень, причин та умов, які сприяють виникненню корупційних схем, ДАРТ проведено оцінку корупційних ризиків на основі Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28.12.20148 за № 1718/29848, та Методичних рекомендації

6

щодо підготовки прав органів влади, затвердженим рішенням Національного агентства з запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.
Для ефективного та всебічного втілення антикорупційних заходів наказом ДАРТ від 11.09.2020 року № 55, утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків ДАРТ (далі – Комісія). Роботу Комісії організовано відповідно до положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ДАРТ затвердженого Наказом ДАРТ від 02.09.2020 року № 47.
У процесі виконання рішення щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, прийнятого наказом ДАРТ від 02.09.2020 року № 47, відповідно до робочого плану Комісією досліджено:
- управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень;
- управління документообігом, інформацією;
- управління фінансово-матеріальними ресурсами;
- проведення публічних закупівель та договірна робота;
- управління персоналом;
- розгляд звернень юридичних та фізичних осіб;
- організація роботи із запобігання та виявлення корупції;
- міжнародне співробітництво;
- надання адміністративних послуг, ліцензійна діяльність.
.
З метою залучення громадськості до проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності ДАРТ на офіційному веб-ресурсі Міністерства культури та інформаційної політики (ДАРТ не має власного веб-ресурсу) розміщено Повідомлення про початок такої роботи.
За результатом проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДАРТ затверджено звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДАРТ, чинності корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або пов’язаного із корупцією правопорушення, а також оцінено корупційні ризики та заходи щодо їх усунення.

7

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчальну та інформаційно-роз’яснювальну роботу антикорупційного спрямування в ДАРТ здійснює Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Відповідна робота здійснюється шляхом надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги, розміщення законодавчих, нормативно- правових, розпорядчих, методичних та навчальних матеріалів на офіційному веб-сайті ДАРТ.
З метою навчання працівників ДАРТ у сфері запобігання корупції та набуття ними знань по застосуванню антикорупційного законодавства, відбуваються лекції по антикорупційному законодавству, а також буде проведено заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування ДАРТ відповідно до щорічних планів заходів з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, які затверджуються розпорядженням Кабінету Міністрів України.
У разі організації навчань Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби, ДАРТ забезпечує участь працівників у навчанні.

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки стану виконання та періодичність перегляду Антикорупційної програми

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія, яка проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінку ефективності Антикорупційної програми.
Проведенням моніторингу забезпечується перегляд антикорупційних заходів, визначених Антикорупційною програмою, а також можливість виявляти нові потенційні корупційні ризики та загрози.

8

Ефективність Антикорупційної програми Комісія оцінює за такими критеріями: своєчасність виконання заходів, повнота їх реалізації, рівень досягнення мети (індикатори виконання).
Для проведення відповідних заходів Комісія уповноважена отримувати від структурних підрозділів апарату ДАРТ інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами моніторингу та оцінки її виконання, а також у разі внесення відповідних змін до чинного законодавства України.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться відповідно до наказу ДАРТ за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Додатки:
- копія наказу про затвердження антикорупційної програми на 1 арк. в 1 прим.;
- копія наказу про призначення відповідальної особи на 1 арк. в 1 прим.;
- копія наказу про проведення оцінки корупційних ризиків на 5 акр. в 1 прим.;
- звіт оцінки корупційних ризиків на 2 арк. в 1 прим.;
- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією на 9 арк. в 1 прим.
- таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 9 акр. в 1 прим.

 

Відповідальна особа Опаріна І.М.

 

 

 Адреса цієї сторінки: http://mkip.gov.ua/content/antikorupciyna-programa-derzhavnogo-agentstva-rozvitku-turizmu-ukraini-na-20202021-roki.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове