Facebook Telegram Twitter Instagram YouTUBE


Головна  >  Про міністерство  >  Робота з персоналом  >  Інформація щодо умов контрактів керівників  >  Заповідник "Софія Київська" Куковальська Неля Михайлівна   >  02/07/2020 08:41:00

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Міністерством культури та інформаційної політики України та Куковальською Нелею Михайлівною, призначеною на посаду генерального директора Національного заповідника “Софія Київська” за результатами конкурсного відбору

Істотні умови контракту:
Куковальська Неля Михайлівна призначена на посаду генерального директора Національного заповідника “Софія Київська” за контрактом 24 червня 2020 року терміном на 5 років.
Згідно з контрактом генеральний директор здійснює керівництво Заповідником, організовує його господарську, соціально-побутову, організаційно-методичну, науково-дослідну, пам’яткоохоронну, музейну, туристичну та іншу діяльність, забезпечує виконання Заповідником завдань, передбачених діючим законодавством, Положенням Заповідника та цим контрактом.

Генеральний директор зобов’язується:
організовувати роботу Заповідника щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері культурної спадщини згідно мети, предмету діяльності і завдань, поставлених перед Заповідником, та визначеними Положенням Заповідника, виконання державних програм розвитку охорони культурної спадщини та музейної справи відповідно до законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про музеї та музейну справу", «Про охорону археологічної спадщини» та "Про культуру";
дотримуватись положень чинного законодавства України та умов цього контракту;
забезпечувати виконання Програм розвитку Заповідника на один і п’ять років, що додаються, та після завершення першого року роботи, а також щорічно, починаючи з другого року, подавати Міністерству протягом місця звіт про їх виконання;
вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі
і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
забезпечувати дотримання в Заповіднику вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно з затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
затверджувати розподіл обов’язків між своїми заступниками;
затверджувати посадові інструкції працівників Заповідника;
обов’язково підвищувати свою кваліфікацію протягом терміну дії контракту (але не рідше, ніж один раз на три роки);
проходити необхідну перепідготовку та атестацію з питань охорони праці;
забезпечувати нормування праці в Заповіднику відповідно до вимог чинного законодавства;
вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та недопущення утворення заборгованості з неї;
подавати на затвердження Міністерству кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Заповідника у порядку та строки, визначені чинним законодавством України;
забезпечувати виконання планових показників діяльності Заповідника;
забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Заповідника та виконання статутних завдань Заповідника;
не допускати незаконного, нецільового та неефективного витрачання державних коштів на непередбачені кошторисами цілі;
дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 11.10.2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;
дотримуватись, встановлених Кабінетом Міністрів України, граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів;
забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого
за Заповідником майна з метою належного виконання Заповідником покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Заповідника;
вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Заповідником на праві оперативного управління основних засобів;
невідкладно інформувати Міністерство про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування об'єктів Заповідника;
забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;
подавати в установленому порядку Міністерству квартальну, річну фінансову та іншу звітність Заповідника;
відшкодовувати збитки, завдані Заповіднику з його вини, згідно
із законодавством;
погоджувати з Міністерством свої відпустки, інформувати про закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Міністерство, починаючи з першого дня її виникнення, з вказівкою особи, на яку покладено виконання обов’язків Керівника;
невідкладно інформувати Міністерство про участь Заповідника у судових процесах з фінансових та майнових питань;
дотримуватися вимог чинного законодавства України, своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Міністерства, видані відповідно до законодавства, у тому числі окремі доручення Міністерства, надавати інформацію на запити Міністерства;
щорічно у січні місяці подавати за своїм підписом Міністерству план роботи Заповідника (в довільній формі) на рік з поквартальною розбивкою;
щоквартально до 05 числа місяця наступного за останнім місяцем звітного періоду подавати за своїм підписом звіт про виконання плану роботи Заповідника на рік та особистого плану роботи на рік;
забезпечувати виконання наказів та окремих доручень Міністерства, надавати інформацію на запит Міністерства;
спрямовувати діяльність працівників Заповідника на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;
дотримуватись норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни, здійснювати удосконалення форм і методів управління;
у разі припинення трудових відносин з Міністерством передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі у встановленому законодавством порядку;
забезпечувати ведення правової роботи в Заповіднику;
у разі припинення дії (розірвання) цього контракту дотриматися встановленої законодавством процедури звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Генеральний директор має право:
без доручення діяти від імені Заповідника, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними та фізичними особами та громадянами;
відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;
користуватися правом розпорядження коштами Заповідника в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;
укладати від імені Заповідника правочини відповідно до законодавства;
укладати трудові договори з працівниками Заповідника, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.
Під час укладання трудових договорів з працівниками Заповідника, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Положенням Заповідника, Галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей Заповідника;
застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
в межах компетенції відповідно до законодавства видавати накази та інші акти, давати доручення, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Заповідника;
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством, статутом Заповідника і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата праці генерального директора
Умови оплати праці Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
Керівникові встановлюється місячний посадовий оклад, визначений за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки.
Керівникові додатково встановлюються щомісячно надбавка у розмірі 100 % до посадового окладу за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи в межах фонду оплати праці загального фонду бюджету Заповідника та фактично відпрацьованого часу; надбавка у розмірі 50 % до посадового окладу за складність, напруженість у роботі за рахунок спеціального фонду Заповідника та фактично відпрацьованого часу, у разі наявності коштів; надбавка за почесне звання «Заслужений працівник культури України» у розмірі 20 % посадового окладу.
У разі недотримання (невиконання/неналежного виконання) обов’язків, передбачених контрактом, надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі можуть зменшуватись або скасовуватись, за рішенням Міністерства.
Керівнику нараховується щомісячна премія, за погодженням з Міністерством, відповідно до Положення про преміювання керівників закладів культури, що є бюджетними установами, які належать до сфери управління Міністерства, затвердженого наказом Міністерства від 29.08.2018 року № 754 (із змінами).
Контракт може бути розірвано з ініціативи Міністерства:
у разі невиконання Заповідником зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;
у разі невиконання та/або неналежного виконання Керівником без поважних причин обов’язків (обов’язку), покладених на нього цим контрактом;
у разі невиконання (часткового невиконання) Програм розвитку Заповідника, зазначеної в п. 2.1.3 цього контракту, а також неподання звіту про їх виконання;
у разі непогодження з Міністерством кошторису Заповідника;
у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства;
у разі неподання або несвоєчасного подання Міністерству на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису Заповідника;
у разі недотримання положень чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини:
у разі недотримання Керівником трудового, податкового та бюджетного законодавства;
у разі неподання Міністерству квартальної або річної фінансової звітності Заповідника;
у разі незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів Державної аудиторської служби та її територіальних органів;
на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
з інших підстав, передбачених діючим законодавством та цим контрактом.

Програма розвитку на 1 та 5 років